Danh sách trẻ hoan thành CT 5 tuổi

Tháng Bảy 28, 2015 9:58 chiều

DANH SÁCH

HỌC SINH MẪU GIÁO 5 TUỔI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GDMN

NĂM HỌC:  2014 – 2015

IMG_20140312_091412

TT Họ và tên NTNS Họ và tên(Bố) Mẹ Địa chỉ Kết quả đánh giá cuối năm Ghi chú
1 Hoàng Thị Kiều Anh 23/03/2009 Hoàng Thông Giang P. Kham Đạt
2 Hoàng Thị Kim Chi 10/08/2009 Hoàng Thông Sơn B. Luông 1 Đạt
3 Triệu Tiến Chung 11/07/2009 Triệu Văn Liều B. Luông 1 Đạt
4 Lý Mai Hoàng 15/03/2009 Lý Quang Hiệp B. Luông 2 Đạt
5 Sằm Thị Hoàng lam 01/06/2009 Sằm Văn Đình P. Kham Đạt
6 Nông Thị Phương 08/09/2009 Lâm Thị Kiều B. Luông 1 Đạt
7 Triệu Thị Anh Thư 11/12/2009 Triệu Nguyên Ngọc B. Luông 1 Đạt
8 Nông Quang Lễ 02/09/2009 Nông Quang Hảo Khau Ca Đạt
9 Nguyễn Thu Hiền 10/08/2009 Nguyễn Văn Hiếu Khuổi duộc Đạt
10 Lâm Lường Tài 05/08/2009 Lường Đức Hoàng Khau Ca Đạt
11 Nông Hoàng Phong 23/10/2009 Nông Văn Thịnh Khuổi duộc Đạt
12 Hoàng Công Vinh 13/11/2009 Hoàng Văn Cường Thôm ưng Đạt
13 Bàn  Minh Hiệp 26/06/2009 Bàn Thị Nam Khuổi duộc Đạt
14 Đặng Quý Giang 22/12/2009 Đặng Hữu Quân Khau Ca Đạt
15 Triệu Thị Mai Giang 18/05/2009 Triệu Tiến Vũ Cây Thị Đạt
16 Đặng Hương Giang 22/01/2009 Đặng Văn Chương Cây Thị Đạt
17 Bàn Thị Hoài 20/06/2009 Bàn Văn Chung Cây Thị Đạt
18 Triệu Quỳnh Tú 23/05/2009 Triệu Sinh Viên P. Kham Đạt
19 Lý Kim Tuấn 14/06/2009 Lý Hữu Sinh Bản Châng Đạt
20 Lý Như Thủy 25/12/2009 Lý Vinh Triều Bản Châng Đạt
21 Tạ Thị Sính 16/01/2009 Triệu Thị Kiều Nà Cà Đạt
22 Nguyễn Thu Hiền 28/01/2009 Nguyễn Thanh Mộng Nà Cà Đạt
23 Sào Thị Nhảy 15/10/2009 Sào Mùi Phin Bản Châng Đạt
24 Triệu Tòn Chuống 10/06/2009 Đặng Văn Long Bản Châng Đạt
Tổng số
P HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC      Trần Thị Hồng Khanh HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON         Hứa Thị Liễu NGƯỜI LẬP DANH SÁCH  

           Triệu Thị Tấm