Tờ trình nâng lương

Tháng Năm 18, 2016 4:19 chiều
PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG

TRƯỜNG MN MỸ THANH

 
Số:  21/TT- TMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
    Mỹ Thanh, ngày 25  tháng 04 năm 2016

 

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị nâng lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo

(Quý II năm 2016)

 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 của bộ nội vụ về việc thưc hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Căn cứ Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH  ngày 20 tháng 11 năm 2015 của bộ giáo dục và đào tạo, bộ nội vụ, bộ tài chính và Bộ lao động và thương binh xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Căn cứ vào biên bản và kết quả xét nâng lương và nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo quý II năm 2016 của đơn vị trường mầm non Mỹ Thanh.

Qua rà soát trường mầm non Mỹ Thanh có 01 đồng chí nâng lương thường xuyên, 05 đồng chí nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo quý II năm 2016.

*Nâng lương: 01 đồng chí

 1. Triệu Thị Tấm

*Nâng phụ cấp thâm niên: có 05 đồng chí

 1. Hứa Thị Liễu
 2. Triệu Thị Tấm
 3. Trần Thị Diệu Thúy
 4. Lường Thị Ngọc Oanh
 5. Đinh Thị Mỹ

Trường mầm non Mỹ Thanh đã tiến hành họp xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 2 năm học với đồng chí nâng lương và 1 năm học với 04 đồng chí nâng phụ cấp thâm niên, 5 năm với đồng chí được hưởng thâm niên lần đầu.

Qua tổng hợp các ý kiến đống góp của cá nhân trong cuộc họp nhà trường xét thấy cả 01 đồng chí nâng lương và 05 đồng chí đều thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác quản lý nhà trường, giáo viên quản lý tốt học sinh. Đảm bào các ngày công, giờ công, chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành của trường và luôn hoàn thành tốt các công tác khác. Đủ điều kiện xét nâng lương và nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo quý II năm 2016. Cụ thể

*Nâng lương: có 01 đồng chí

Đồng chí: Triệu Thị Tấm

Ngạch: Giáo viên mầm non hạng IV; mã số: V.07.02.06

Từ bậc 6 hệ số 2,86 đề nghị nâng lên bậc 7 hệ số 3,06 từ ngày 01/5/2016

*Nâng phụ cấp thâm niên: có 05 đồng chí

 1. Bà: Hứa Thị Liễu được nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Từ 11% tính từ ngày 01/5/2015 lên 12% từ ngày 01/5/2016

 1. Triệu Thị Tấm được nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Từ 11% tính từ ngày 01/5/2015 lên 12% từ ngày 01/5/2016

 1. Trần Thị Diệu Thúy được nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Từ 8% tính từ ngày 01/4/2015 lên 9 % từ ngày 01/4/2016

 1. Lường Thị Ngọc Oanh được nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Từ 7 % tính từ ngày 01/4/2015 lên 8 % từ ngày 01/4/2016

 1. Đinh Thị Mỹ được hưởng lần đầu tính từ ngày 1/4/2016

(có danh sách kèm theo).

Nhà trường kính đề nghị Phòng Giáo Dục và Đào tạo Bạch Thông xem xét nâng  lương thường xuyên cho 01 đồng chí và nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 05 đồng chí trên.

 

Nơi nhận:

Như kính gửi

Lưu NT

                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                         Hứa Thị Liễu