Bổ nhiệm ngạch và xếp lương theo nghề nghiệp 2015-2016

Tháng Năm 18, 2016 4:17 chiều
PHÒNG GD & ĐT BẠCH THÔNG
      TRƯỜNG MN MỸ THANH
DANH SÁCH
VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON
(Kèm theo Công văn số          /           ngày      tháng       năm 2015 của ………..)
TT Họ và tên Ngày, tháng năm sinh Chức danh đang đảm nhiệm Cơ quan đơn vị công tác Ngạch, bậc lương hiện hưởng, thời gian hưởng Đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm Ghi chú
Ngạch Mã số ngạch Bậc Hệ số lương Thời gian hưởng Ngạch Mã số ngạch Bậc Hệ số lương Thời gian hưởng
I Chức danh nghề nghiệp hạng II V.07.02.04
1 Hứa Thị Liễu Hiệu trưởng Trường MN Mỹ Thanh Giáo viên Mầm non cao cấp 15a.205 3 3,00 1/5/2014 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.04 3 3,00 1/5/2014
2 Hoàng Thị Huệ 30/8/1988 Giáo viên Trường MN Mỹ Thanh Giáo viên Mầm non cao cấp 15a.205 2 2,67 1/11/2014 Giáo viên Mầm non hạng II V.07.02.04 2 2,67 1/11/2014
II Chức danh nghề nghiệp hạng III V.07.02.05
1 Hoàng Thị Hải Yến 29/2/1992 Giáo viên Trường MN Mỹ Thanh Giáo viên Mầm non chính 15a.206 1 2,10 1/1/2014 Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.05 1 2,10 1/1/2014
Đinh Thị Mỹ 25/10/1987 Giáo viên Trường MN Mỹ Thanh Giáo viên Mầm non chính 15a.206 1 2,10 1/9/2012 Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.05 1 2,10 1/9/2012
2 Trần Thị Diệu Thúy 1/9/1985 Giáo viên Trường MN Mỹ Thanh Giáo viên Mầm non chính 15a.206 3 2,72 1/4/2014 Giáo viên Mầm non hạng III V.07.02.05 3 2,72 1/4/2014
III Chức danh nghề nghiệp hạng IV V.07.02.06
1 Triệu Thị Tấm 26/6/1981 Phó hiệu trưởng Trường MN Mỹ Thanh Giáo viên Mầm non 15.115 6 2,86 1/5/2014 Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 6 2,86 1/5/2014
Lường Thị Ngọc Oanh 1/7/1985 Giáo viên Trường MN Mỹ Thanh Giáo viên Mầm non 15.115 4 2,26 Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 4 2,26
Đặng Thị Hường 21/3/1992 Giáo viên Trường MN Mỹ Thanh Giáo viên Mầm non 15.115 1 1,86 Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 1 1,86
2 Trương Thị Lan Anh 26/4/1984 Giáo viên Trường MN Mỹ Thanh Giáo viên Mầm non 15.115 1 1,86 Giáo viên Mầm non hạng IV V.07.02.06 1 1,86